ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ : Αποφάσεις Περιφερειάρχη Αλεξ. Καχριμάνη για ένταξη δεκαεπτά προτάσεων στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» για «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων»


Υπογράφηκαν από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου οι Αποφάσεις Ένταξης των Προτάσεων Έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α.» (Πρόκληση 64/2018).
Μετά από Συγκριτική Αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων, εντάσσονται προς συγχρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» 17 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 3.249.936,30€ και συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 3.157.363,30€.

Οι ενταχθείσες προτάσεις είναι:

AA
MIS
ΤΙΤΛΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΕΠΙΛΕΞ. Π/Υ
(€)
ΣΥΝΟΛ. Π/Υ
(Δ/Δ)
(€)

1
5038157
Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης στο Δήμο Φιλιατών
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
132.413,40
132.413,40

2
5038202
Ψηφιακές εφαρμογές για την αύξηση της αποδοτικότητας του Δήμου Πωγωνίου
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
158.893,60
158.893,60

3
5041495
Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για το Δήμο Νικολάου Σκουφά
ΔΗΜΟΣ
ΝΙΚ. ΣΚΟΥΦΑ
187.118,48
187.118,48

4
5035523
Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης Δήμου Ζίτσας
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
220.310,80
220.310,80

5
5032846
Ψηφιακές Δράσεις του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του νομού Θεσπρωτίας
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
187.240,00
187.240,00

6
5035345
Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών Δήμου Ηγουμενίτσας
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
189.472,00
189.472,00

7
5038008
Ψηφιακό Κέντρο Υπηρεσιών μιας Στάσης για τη διοικητική εξυπηρέτηση & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πρεβέζης
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
200.000,00
227.738,00
8
5041527
Εφαρμογές βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πολιτών και της λειτουργίας του Δήμου Ζαγορίου
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
164.984,48
164.984,48

9
5038126
Ψηφιακές υπηρεσίες οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου Κόνιτσας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών του με χρήση ΤΠΕ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
154.739,60
154.739,60

10
5038178
Πιλοτικές Ψηφιακές Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης για το Δήμο Πρέβεζας
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
202.120,00
202.120,00

11
5032833
Ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ του Επιμελητηρίου Άρτας για Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενίσχυσης της Τοπικής Επιχειρηματικότητας
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
198.490,00
198.490,00

12
5038021
Οργάνωση και Διάθεση Δεδομένων Χρήσεων Γης, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Δήμου Δωδώνης
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
150.000,00
150.000,00

13
5034798
Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας
Δ.Ε.Υ.Α.
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
250.000,00
310.000,00

14
5032781
Διαδικτυακή πλατφόρμα αυτόματης ενημέρωσης κοινού και Ο.Τ.Α για πιθανή εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων στην Ήπειρο
Ε.Λ.Κ.Ε.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
200.000,00
204.835,00

15
5038163
Καινοτόμες Δράσεις του Δήμου Άρτας για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
207.160,94
207.160,94

16
5038185
Ολοκληρωμένο Σύστημα Προβολής και Διασύνδεσης Τοπικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
172.140,00
172.140,00

17
5033656
Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α. - Δ. Πάργας
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ
182.280,00
182.280,00

ΣΥΝΟΛΟ
3.157.363,30
3.249.936,30Οι προτάσεις αφορούν στη χρηματοδότηση πλατφόρμας/ων στην/στις οποία/ες θα φιλοξενηθούν εφαρμογές, όπως :

   Α. Πρόσβαση σε πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα περιφερειακής εμβέλειας, καθώς και εφαρμογές "Πλατφόρμας Έξυπνης Πόλης - Smart City" για τους ΟΤΑ Α' Βαθμού.
Β. Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων ορθολογικής κοστολόγησης – τιμολόγησης για την παροχή πόσιμου ύδατος (υποχρέωση του σχεδίου διαχείρισης υδατικού διαμερίσματος Ηπείρου)
Γ. Οργάνωση και διάθεση περιβαλλοντικών δεδομένων
Δ. Οργάνωση και διάθεση δεδομένων χρήσεων γης και χωροταξίας
Ε. Έλεγχο και διαχείριση εγκαταστάσεων επεξεργασίας και δικτύων διανομής πόσιμου ύδατος
ΣΤ. Έλεγχο και διαχείριση εγκαταστάσεων επεξεργασίας και δικτύων συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων
Ζ. Έλεγχο και διαχείριση μηχανισμού αποκομιδής απορριμμάτων
Η. Έλεγχο και διαχείριση στόλου μηχανημάτων εργοταξίου και πολιτικής προστασίας
Θ. Ανάπτυξη προϊόντων ΤΠΕ για την παροχή πληροφοριών, δεδομένων και λειτουργική διασύνδεση με τοπικές επιχειρήσεις (υποδοχή και εξυπηρέτηση αιτημάτων, παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης, ανάπτυξη συστήματος παροχής συμβουλών)
ΙΑ. Οργάνωση και διάθεση δεδομένων ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και εφαρμοσμένης έρευνας
ΙΒ. Οργάνωση και διάθεση δεδομένων εξέλιξης και προσαρμογής στην αγορά εργασίας.

Οι προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν από Εθνικούς Πόρους και από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου