ΙΩΑΝΝΙΝΑ : Εγγραφή των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Γ.Ε.ΜΗ.

Από το 2011 είναι υποχρεωτική η εγγραφή των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Γ.Ε.ΜΗ. (Ν. 3419/2005) και από το 2015 η ετήσια καταβολή του ενιαίου ειδικού τέλους Γ.Ε.ΜΗ., όπως αυτό ορίζεται στις κείμενες διατάξεις (άρθρο 2 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014).Σε περίπτωση μη καταβολής του ετήσιου τέλους, η αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. θα βεβαιώσει τα εν λόγω τέλη στην αρμόδια Φορολογική Αρχή με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (άρθρο 3 της ανωτέρω Κ.Υ.Α.).Για το λόγο αυτό, κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην άμεση εξόφλησή τους.
Για περαιτέρω διευκόλυνση, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων αποστέλλει σχετική επιστολή σε κάθε επιχείρηση - μέλος του με τους ηλεκτρονικούς  κωδικούς πληρωμής οφειλών των αντίστοιχων τελών τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ.

Τέλος, εφιστά σε όλους την προσοχή στα εξής:

α)  Η πληρωμή γίνεται με τους παρακάτω τρόπους :
  • 1. μέσω web-banking που υποστηρίζει πληρωμές ΔΙΑΣ.
  • 2. σε Τράπεζα με χρήση ηλεκτρονικού κωδικού πληρωμής.
  • 3. με Πιστωτική Κάρτα μέσω του https://services.businessportal.gr
β)  Τα ανωτέρω τέλη δεν πληρώνονται στο Επιμελητήριο.

γ)  Δικαιούχος είναι: η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.).

Για κάθε πληροφορία σχετικά με τις οφειλές σας στο Γ.Ε.ΜΗ., μπορείτε να ενημερωθείτε ηλεκτρονικά μέσω του www.services.businessportal.gr ή μπορείτε να απευθυνθείτε στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου