ΠΑΤΡΑ : Δημοτικό Συμβούλιο


Το Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει την 12η  Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 17.30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω  θέματα:

1.      Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού δύο σταδίων, για την  μελέτη με τίτλο «Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Πάτρας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος).
2.      Αποδοχή και έγκριση απόδοσης χρηματικού ποσού 546.259,38€, στους νόμιμους εκπροσώπους των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πατρέων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους- Α΄ κατανομή  2020 (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος –Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
3.      Καθιέρωση του Πατρέα ως δηλωτικού σήματος του Δήμου Πατρέων  (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
4.      Έγκριση της αριθ. 14/2020 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ, η οποία αφορά στην αγορά ακινήτου στην Πάτρα, για στέγασή της  (εισηγητής: Α. Παπανικήτας- Πρόεδρος ΔΣ).
5.      Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το Σχολικό έτος 2020-2021 (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
6.      Έκθεση Δ΄ τριμήνου, έτους 2019, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (σχετική η αριθ. 26/2020  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος  Αρμ. Δ/ντής).
7.      Λαϊκές αγορές- Ενημέρωση (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος).
8.      Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας, για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στα τμήματα εκτός προβολών στις πλατείες, έτους 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
9.      Έγκριση σύναψης μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Πατρέων με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας,  για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Έξυπνες εφαρμογές ΤΠΕ για την προώθηση του θεματικού τουρισμού ΒΑΑ Δήμου Πατρέων», στο πλαίσιο της αντίστοιχης Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5033823 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»  (Ορθή επανάληψη) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
10. Έγκριση σύναψης μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Πατρέων με την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου,  για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Έξυπνες εφαρμογές ΤΠΕ για την προώθηση του θεματικού τουρισμού ΒΑΑ Δήμου Πατρέων», στο πλαίσιο της αντίστοιχης Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5033823 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
11. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών  του έργου «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στον Κεντρικό Τομέα του Δήμου Πατρέων (2017)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
12. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης  του έργου «Επισκευή φθαρμένων ασφαλτικών οδοστρωμάτων (2018)  (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
13. Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Συμπληρωματικά έργα στο Δημοτικό γήπεδο Άνω Καστριτσίου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
14.  Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Συμπληρωματικά έργα περιοχής Γούβας»  (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
15. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή βορειοδυτικού τεχνητού αναχώματος στο ΧΥΤΑ Ξερόλακας Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
16. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κάλυψη υδραύλακα άρδευσης στην οδό Δαμασκηνού» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
17. Έγκριση του από 31-12-2019 πρακτικού, για την εξέταση του μη επισκευάσιμου μηχανογραφικού εξοπλισμού των Δ/νσεων: Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, Τοπικής Οικονομίας και του πρώην κτιρίου της ΑΔΕΠ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος  Αρμ. Δ/ντής).
18. Συγκρότηση επιτροπής φορολογικών διαφορών του Δήμου Πατρέων, για το έτος 2020  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
19. Καθορισμός αποζημίωσης- εξόδων παράταστασης μελών ΔΣ της Δημοτικής Βιβλιοθήκης- Πολιτιστικός Οργανισμός (εισηγήτρια: Κ. Γεροπαναγιώτη- Πρόεδρος Δ.Σ.).
20. Ορισμός τριών μελών εκτιμητικής επιτροπής Προσκυρώσεων, έτους 2020 (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
21. Ορισμός τριών μελών εκτιμητικής επιτροπής, για αγορές υπό του Δήμου, κοινοχρήστων χώρων κλπ, έτους 2020 (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
22. Ορισμός υπαλλήλου, ως υπολόγου- διαχειριστή λογαριασμών της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας», με κωδ. ΟΠΣ 5035545, για το συγχρηματοδοτούμενο έργο επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος  Αρμ. Δ/ντής).
23. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην έκτακτη γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ΒΙΟΠΑ Γλαύκου Πάτρας Α.Ε.
24. Σύσταση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων και κινητών πραγμάτων, για εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση, από και προς το Δήμο, από 1-1-2020, έως 31-12-2020 (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
25. Σύσταση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών, για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων, ως και για την αγορά ή μίσθωση, εκ μέρους των Δήμων και Κοινοτήτων ακινήτων, ανηκόντων σε τρίτους, για το χρονικό διάστημα  από 1-1-2020 έως και 31-12-2020  (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
26. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης – παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,  για το 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος Αρμ. Δ/ντής).
27. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης – παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών, για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων- μηχανημάτων, για το έτος 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος Αρμ. Δ/ντής).
28. Συγκρότηση, εκ νέου, των επιτροπών παρακολούθησης- παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Έργων Υποδομής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος Αρμ. Δ/ντής).
29. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης – παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Αρχ/κού Έργου- Η/Μ, για το 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος Αρμ. Δ/ντής).
30. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης – παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου, ΦΟΔΣΑ και Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, για το 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος Αρμ. Δ/ντής).
31. Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων- μηχανημάτων του Δήμου Πατρέων, για το έτος 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος Αρμ. Δ/ντής).
32. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Έργα υποδομής στις Τοπικές Κοινότητες Πιτίτσας, Σελλών, Αργυρών, Α. Καστριτσίου (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
33. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Διανοίξεις οδών (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
34. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Διαγραμμίσεις οδών της πόλης» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
35. Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ταφολογίου, στο χώρο των κοινοταφίων στο Β΄ Δημοτικό Κοιμητήριο (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
36. Έγκριση του από 24-12-2019 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή τροχήλατων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Λέμης - Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές).
37. Έγκριση των από 13-1-2020 πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Ταχυμεταφορά εγγράφων, δεμάτων εσωτερικού- εξωτερικού, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος  Αρμ. Δ/ντής).
38. Έγκριση του από 14-1-2020 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής  της υπηρεσίας «Συντήρηση εφαρμογής ελέγχου παρόδιας στάθμευσης του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος Αρμ. Δ/ντής).
39. Έγκριση του από 31-12-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την υπηρεσία «Βελτιώσεις, συντηρήσεις χαλικοστρωμένων, ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών του Δήμου Πατρέων» (Χ. Κωνσταντινόπουλος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος Αρμ. Δ/ντής).
40. Έγκριση του από 31-12-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την υπηρεσία «Βελτιώσεις, συντηρήσεις χαλικοστρωμένων, ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών του Δήμου Πατρέων» (Κυριαζόπουλος Γ. και Ν. ΟΕ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος  Αρμ. Δ/ντής).
41. Έγκριση των από 11-11-2019 πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για την υπηρεσία «Φύλαξη των χώρων: α) Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών και των βοηθητικών γηπέδων αυτού, επί των οδών Γιάννη Ρίτσου και Σεφέρη και β) των εγκαταστάσεων του παλαιού εργοστασίου Λαδόπουλου» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος Αρμ. Δ/ντής).
42. Έγκριση του από 31-12-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την υπηρεσία «Συντήρηση της διασύνδεσης στην Ξερόλακα με το Δήμο Πατρέων και wifi σύνδεση στην Πλαζ» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος Αρμ. Δ/ντής).
43. Διαγραφή οφειλής που αφορά στο ενοίκιο Ιαματικής Πηγής Αραχωβιτίκων, σε εκτέλεση της αριθ. 162/2019 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πατρών (Ι. Κουτρουμπάνος) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).

                                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου