ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ –ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014 - 2020

 2.b.2.3 «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της

χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού»

Με χρηματοδότηση 70% επί του προϋπολογισμού

 

1.   Ποια είναι η περίοδος υποβολής προτάσεων για τη δράση;                                

 

Με βάση την δεύτερη τροποποίηση της δράσης η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) είναι η 23/07/2020 και ώρα 13.00 π.μ. με καταληκτική ημερομηνία στις 15/01/2021 και ώρα 15:00.

 

2. Πως θα υποβάλλω ηλεκτρονική αίτηση στη δράση;                                               

 

Θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες της δημοσιευμένης πρόσκλησης της δράσης. Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης θα πρέπει να μπείτε στο www.ependyseis.gr/mis, να επιλέξετε «Ηλεκτρονική Υποβολή» και στη συνέχεια «Εγγραφή νέου χρήστη». Στο dropdownmenu «Επιλέξτε δράση» θα πρέπει να επιλέξετε «Ενίσχυση Δράσεων Επιχειρηματικότητας» και στη συνέχεια να συμπληρώσετε τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία και να επιλέξετε «Αποστολή Στοιχείων». Όταν λάβετε τα στοιχεία σας θα επιλέξτε «είσοδος στο σύστημα» από την καρτέλα «Ηλεκτρονική Υποβολή» και στη συνέχεια στην οθόνη που θα εμφανιστεί στην αριστερή στήλη θα επιλέξετε «Δράσεις Περιφερειών». Από το dropdownmenu θα επιλέξετε τη δράση «ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΤΠΕ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ».Πλαίσιο κειμένου: 3. Επιχείρηση διαθέτει 3βάθμιο ΚΑΔ χωρίς περαιτέρω ανάλυση σε 4βάθμιους. Α. Μπορεί να υποβάλλει στο πρόγραμμα;
Β. Σε περίπτωση που δεν είναι επιλέξιμοι όλοι οι 4βάθμιοι ΚΑΔ, πρέπει να προχωρήσει σε εξειδίκευση των ΚΑΔ;

 

Σύμφωνα με την τροποποίηση της δράσης ισχύει ότι : «Για τις ανάγκες της παρούσας, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο ΚΑΔ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, των οποίων η ανάλυση σε


τριτοβάθμιους ή/και τεταρτοβάθμιους ΚΑΔ είναι επιλέξιμη στη δράση (με βάση το Παράρτημα VII) έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στην παρούσα καθώς θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνονται οι ΚΑΔ στην μέγιστη ανάλυσή τους. Σε κάθε περίπτωση η επένδυση θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά στους δηλούμενους ΚΑΔ στην αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου, οι οποίοι θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VII της παρούσας.»Πλαίσιο κειμένου: 4.Παρακαλώ να μας διευκρινίσετε, όσον αφορά στη νέα δράση «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού»,ως νέα επιχείρηση θεωρείται αυτή που έχει κάνει έναρξη από 01/01/2019 έως 07/07/2020;

 

Σύμφωνα με την Προκήρυξη της Δράσης., Κεφάλαιο 4, σημείο Γ :

« Γ. Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι παρακάτω φορείς:

1) Πολύ μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, με μία από τις νομικές μορφές που περιγράφονται στη συνέχεια, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα και οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) περιλαμβάνονται στους οριζόμενους στο Παράρτημα VΙΙ της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων :

-                      ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2018 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσειςκαι

-                      ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσαςπρόσκλησης.»

 

Βάσει των παραπάνω, στην κατηγορία Β εμπίπτουν όσες επιχειρήσεις μέχρι 31-12-2018 δεν έχουν 2 πλήρεις (12μηνες) διαχειριστικές χρήσεις, και έχουν συσταθεί μέχρι την 7-7-2020.

 

Παράδειγμα: Έστω επιχείρηση η οποία συστάθηκε την 30-6-2017. Η χρήση του 2017 είναι 6μηνη (μη πλήρης), ενώ η χρήση του 2018 είναι 12μηνη (πλήρης).

Η επιχείρηση δεν έχει 2 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, άρα δεν εμπίπτει στην κατηγορία Α (υφιστάμενες), αλλά στην κατηγορία Β (νέες)

 

Σε κάθε περίπτωση επιχείρηση που συστάθηκε μετά την 1-1-2019 ανήκει στην κατηγορία των νέων (Κατηγορία Β).


Πλαίσιο κειμένου: 5. Σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων για ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης μπορούμε να υποβάλλουμε απλώς σφραγισμένα και υπογεγραμμένα αντίγραφα ή απαιτείται και η βεβαίωση δημοσίευσης τους από το ΓΕΜΗ?

 

Δεν υπάρχει υποχρέωση από το αναγραφόμενα στην Πρόσκληση τα εν λόγω στοιχεία να είναι δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ, άρα δεν είναι απαγορευτικό να υποβληθούν σφραγισμένα- υπογεγραμμένα από το Διαχειριστή ή/και το Λογιστή.Πλαίσιο κειμένου: 6. Επιχείρηση που έχει εγκριθεί στο Ψηφιακό Άλμα ή στο Ψηφιακό Βήμα, μπορεί να υποβάλλει πρόταση στο πρόγραμμα;

 

Ναι μπορεί, αρκεί το επενδυτικό σχέδιο που θα καταθέσει να αφορά σε διαφορετικές δαπάνες από αυτές που έχουν υποβληθεί στα αναφερόμενα προγράμματα, τηρουμένου του ορίου σώρευσης του καθεστώτος ενίσχυσης (de minimis) όπωςισχύει.Πλαίσιο κειμένου: 7. Ποιες μορφές επιχειρήσεων αφορά η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της επιχείρησης για την υποβολή αίτησης (πρότασης) χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης ;

 

Αφορά τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που διαθέτουν αρμόδιο όργανο. Κάτι τέτοιο θα αναφέρεται στο καταστατικό τους, ότι πρέπει να λάβει απόφαση π.χ. η γενική συνέλευση για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης. Πολλές εταιρείες δεν αναφέρουν κάτι τέτοιο στο καταστατικό τους, σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται η σχετικήαπόφαση.Πλαίσιο κειμένου: 8. Στην Υπεύθυνη Δήλωση Β του Παραρτήματος X, όπου ζητείτε η επιχείρηση να δηλώσει τις ενισχύσεις de minimis για τις οποίες έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης αναφέρεται στον πίνακα η περίοδος από 1/1/2015 καιμετά.

 

Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος σώρευσης ενισχύσεων «de minimis» γίνεται για το τρέχον οικονομικό έτος καθώς και τα 2 προηγούμενα. Συνεπώς, μας ενδιαφέρει η περίοδος από 1- 1-2018. Ακόμα και αν αναγραφούν στοιχεία από το 2015 και έπειτα θα ληφθούν υπόψη μόνο όσα αφορούν το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα.Πλαίσιο κειμένου: 9. Στο υπόδειγμα δήλωσης στοιχείων σχετικά με την ιδιότητα ΜΜΕ περίοδος αναφοράς είναι από 01/01/2018 έως 31/12/2018?

 

Στο υπόδειγμα της δήλωσης στοιχείων σχετικά με την ιδιότητα ΜΜΕ, υπάρχει αστερίσκος στην Περίοδο αναφοράς, ο οποίος αναφέρει ότι «όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την


τελευταία διαχειριστική χρήση». Σύμφωνα με αυτό, η περίοδος αναφοράς είναι η 1/1/2019-31/12/2019. Επιχειρήσεις που συστάθηκαν το 2020, δε θα συμπληρώσουν κάτι.Πλαίσιο κειμένου: 10.Επιχείρηση που διαθέτει ήδη επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την ημερομηνία της πρόσκλησης της Δράσης, αλλά η έδρα είναι εκτός της Περιφέρειας Πελοποννήσου επιτρέπεται με βάση τον Οδηγό της Δράσης να ανοίξει υποκατάστημα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ώστε να υποβάλλει επενδυτική πρόταση που να αφορά αποκλειστικά το υποκατάστημα στην Πελοπόννησο;

 

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη χρήση υπηρεσιών και προϊόντων ΤΠΕ.

Συνεπώς, η ίδρυση υποκαταστήματος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από επιχείρηση που μέχρι σήμερα δραστηριοποιούταν εκτός της Περιφέρειας, δεν εμπίπτει στους σκοπούς της Πρόσκλησης και δεν είναι επιλέξιμη .Πλαίσιο κειμένου: 11. Με ποιόν τρόπο αποδεικνύεται η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής καθώς στα δικαιολογητικά δεν απαιτείται κάποια βεβαίωση. Πχ βεβαίωση μέσου υπολοίπου εταιρικού λογαριασμού.

 

Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της ιδιωτικής συμμετοχής. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον οδηγό του προγράμματος η ιδιωτική συμμετοχή αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών υλοποίησης του επενδυτικούσχεδίου.Πλαίσιο κειμένου: 12. Στο έντυπο Ι.2 στο 1.3 Οικονομική κατάσταση	καισυγκεκριμένα	στο ιδιωτική συμμετοχή για την χρηματοδότηση επενδύσεων, τι συμπληρώνουμε;

 

Στο συγκεκριμένο πεδίο καταγράφεται το ποσό σε ετησία βάση που δαπάνησε  η επιχείρηση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, ήτοι την αγορά όλων των παγίων της επιχείρησης για το εξεταζόμενο διάστημα, και τεκμηριώνεται με την υποβολή του μητρώου παγίων της επιχείρησης. Στην περίπτωση που η αγορά πραγματοποιήθηκε μέσω χρηματοδοτούμενου προγράμματος αφαιρείται από το ποσό αγοράς η χρηματοδότηση και υπολογίζονται μόνο τα ιδία κεφάλαια τουεπενδυτή.

 

13. Πόσες προσφορές απαιτούνται για κάθεδαπάνη;                                                

 

Η προσκόμιση προσφορών για την τεκμηρίωση των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης.


Πλαίσιο κειμένου: 14. Μετά την υποβολή στο σύστημα πρέπει να κατατεθεί και φυσικός φάκελος εντός 10 ημερών ;

 

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 8 της Πρόσκλησης, δεν υποβάλλεται φυσικός φάκελος με δικαιολογητικά κατά τη φάση της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.Πλαίσιο κειμένου: 15. Πώς υπολογίζεται το βαθμολογούμενο κριτήριο Α.1 – Μέση Ποσοστιαία Μεταβολή Κύκλου Εργασιών (ΜΚΕ) τελευταίας διετίας / τριετίας, στην Κατηγορία Δικαιούχων Α;

 

Σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο Για τριετία είναι :

 


 

Εi: η χρήση του 2018 Εii: η χρήση του 2017 Εiii: η χρήση του 2016

 
Για διετία είναι :

 

Εi: η χρήση του 2018 Εii: η χρήση του 2017Πλαίσιο κειμένου: 16. Αρχιτέκτονας μηχανικός με ΚΑΔ 71.11.0000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων – 71.12.0000 Δραστηριότητες μηχανικών και παροχής τεχνικών συμβουλών οι οποίοι ΔΕΝ υπάρχουν στη λίστα με τους επιλέξιμους ΚΑΔ είναι επιλέξιμοι ;

 

Εφόσον διαθέτει 2βάθμιο ΚΑΔ, ο οποίος αναλύεται σε 3βάθμιους-4βάθμιους ΚΑΔ που είναι επιλέξιμοι για τη Δράση, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις της Δράσης. Στην αίτηση χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ, η επιχείρηση θα δηλώσει 4βάθμιο ΚΑΔ επένδυσης ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνεται στους επιλέξιμους ΚΑΔ τηςπρόσκλησης.


 

Πλαίσιο κειμένου: Ενότητα Επιλεξιμότητας Δαπανών

 

17.ΕίναιεπιλέξιμεςοιταμιακέςμηχανέςμενέεςπροδιαγραφέςσύνδεσηςτηςΓ.Γ.Π.Σ.;                                                                                                                                                  

 

Η ταμειακή μηχανή είναι εκ του νόμου υποχρέωση της επιχείρησης και η αγορά της δεν συμβάλει στους στόχους της δράσης, συνεπώς δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.Πλαίσιο κειμένου: 18. Υφιστάμενη επιχείρηση με ΚΑΔ 74.20.23.01 <<Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων εντός και εκτός studio>> θέλει μέσα από το πρόγραμμα “Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού” να πραγματοποιήσει δαπάνες που αφορούν την αγορά ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών και ειδικών φωτογραφικών φακών. Είναι οι παραπάνω δαπάνες επιλέξιμες στο πρόγραμμα ? Εάν ΝΑΙ σε ποια κατηγορία δαπανών του οδηγού εντάσσονται?

 

Βασικός στόχος της δράσης είναι να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις για την κάλυψη των τεχνολογικών τους αναγκών με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή/και με την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού. . Οι επενδυτικές ενισχύσεις για ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού αφορούν σε Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού, software, hardware, site,e-shop.

Διευκρινίζεται επίσης σύμφωνα με την 2η τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης ότι

«Επενδυτικές δαπάνες για απόκτηση ή χρηματοδοτική μίσθωση συστημάτων και εξοπλισμού πάγιων στοιχείων πληροφορικής και τεχνολογίας τα οποία θα καταστήσουν πιο ανταγωνιστική την επιχείρηση. Δαπάνες που αποτελούν αμιγώς παραγωγικό εξοπλισμό της επιχείρησης δεν είναι επιλέξιμες ».

Οι προτεινόμενες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες στα πλαίσια της παρούσας Δράσης, διότι στην ουσία αποτελούν παραγωγικό εξοπλισμό για την επιχείρηση.Πλαίσιο κειμένου: 19. Εργοστάσιο κατασκευής επίπλων θέλει να προμηθευτεί σύστημα ενδοεπικοινωνίας με τον αντίστοιχο εξοπλισμό. Είναι επιλέξιμη δαπάνη και αν ναι σε ποια κατηγορία δαπανώνεντάσσεται?

 

Η δαπάνη είναι επιλέξιμη στην κατηγορία δαπανών 4.4-Άλλος τεχνολογικός Εξοπλισμός

 Πλαίσιο κειμένου: 20. Σχετικά με τη Δράση "Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης ΤΠΕ", σε περίπτωση που έχουμε φροντιστήριο ή κέντρο εκμάθησης, που διαθέτει αντίστοιχο επιλέξιμο ΚΑΔ (πχ ή 58.59.19.11 – Υπηρεσίες φροντιστηρίου γενικά ή 85.59.11.02 –


Πλαίσιο κειμένου: Υπηρεσίες φροντιστηρίων ξένων γλωσσών , κλπ), μπορεί να ενταχθεί η δαπάνη για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα χρησιμοποιείται από μαθητές (όχι από το προσωπικό του φροντιστηρίου) για τις ανάγκες εκμάθησης; Για παράδειγμα να γίνεται η εκμάθηση αγγλικών ή γενικότερα οποιουδήποτε μαθήματος μέσω λογισμικών που θα χρησιμοποιούν οι μαθητές, υπό την επίβλεψη καθηγητή. Αν ναι, πώς καθορίζεται η ποσότητα των υπολογιστών που μπορούμε να εντάξουμε στον προϋπολογισμό;

 

Εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση παρεχόμενης υπηρεσίας μέσω της χρήσης ΤΠΕ η δαπάνη είναι επιλέξιμη. Η ποσότητα των ηλεκτρονικών υπολογιστών θα πρέπει να είναι ανάλογη με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα της επιχείρησης και θα πρέπει να αποδεικνύεται κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου.

 

21.Ηδαπάνηγιαψηφιακότηλεφωνικόκέντροείναιεπιλέξιμη;                                     

 

Η δαπάνη για ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο είναι επιλέξιμη στην υποκατηγορία Δαπανών

4.4 « Άλλος τεχνολογικός Εξοπλισμός»

 Πλαίσιο κειμένου: 22. Αυτόματο Μηχάνημα το οποίο τοποθετείται στο ταμείο της επιχείρησης, εισάγει ο πελάτης το χαρτονόμισμα και αυτό δίνει αυτόματα τα ρέστα χωρίς να υπάρχει επαφή με τον ταμία (λόγω covid-19) είναι επιλέξιμο στη δράση και εάν ναι σε ποιά κατηγορία ανήκει;

 

Το εν λόγω μηχάνημα είναι επιλέξιμο στη δράση και καταχωρείται σαν επιλέξιμη δαπάνη στην υποκατηγορία δαπανών 4.4 «Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός»Πλαίσιο κειμένου: 23. Κάμερες – καταγραφικά είναι επιλέξιμα στη δράση και εάν ναι σε ποιά κατηγορία; Είναι επιλέξιμες οι υπηρεσίες φύλαξης χώρου (security) ;

 

Οι κάμερες και τα καταγραφικά είναι επιλέξιμες δαπάνες στην υποκατηγορία δαπανών 2.1

«Συστήματα αυτοματισμού»

Οι υπηρεσίες φύλαξης χώρου (security) δεν ανήκουν στις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών της δράσης.Πλαίσιο κειμένου: 24. Ξενοδοχειακή μονάδα θέλει να αντικαταστήσει τις κλειδαριές των δωματίων με ηλεκτρονικές κλειδαριές τεχνολογίας κάρτας προσεγγίσεως (proximity - RFID). Είναι επιλέξιμη δαπάνη και αν ναι σε ποια κατηγορία δαπανών εντάσσεται?

 

Είναι επιλέξιμη στην κατηγορία δαπανών 4.4 – Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός


Πλαίσιο κειμένου: 25.  Οι ηλεκτρονικοίπίνακες –οθόνες	στις βιτρίνες και στον χώρο λειτουργίας της επιχείρησης Είναι επιλέξιμη δαπάνη και αν ναι σε ποια κατηγορία δαπανώνεντάσσεται?

 

Εφόσον οι πληροφορίες που μεταδίδονται σε αυτούς είναι πληροφορικού χαρακτήρα και ανανεώνονται με αυτοματοποιημένο τρόπο είναι επιλέξιμοι στην κατηγορία 4.4 – «Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός.»

Σημειώνεται ότι η δαπάνη για τηλεόραση, δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

 Πλαίσιο κειμένου: 26. Τυπογραφείο επιθυμεί να εντάξει και να υλοποιήσει δαπάνες σχετιζόμενες με προμήθεια ψηφιακών μηχανών εκτύπωσης. Είναι οι εν λόγω δαπάνες επιλέξιμες; Αν ναι σε ποια κατηγορία δαπανών εντάσσεται;

 

Βασικός στόχος της δράσης είναι να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις για την κάλυψη των τεχνολογικών τους αναγκών. Οι επενδυτικές ενισχύσεις για ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού αφορούν σε Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού, software, hardware, site, e-shop.

Διευκρινίζεται επίσης σύμφωνα με την 2η τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης ότι

«Επενδυτικές δαπάνες για απόκτηση ή χρηματοδοτική μίσθωση συστημάτων και εξοπλισμού πάγιων στοιχείων πληροφορικής και τεχνολογίας τα οποία θα καταστήσουν πιο ανταγωνιστική την επιχείρηση. Δαπάνες που αποτελούν αμιγώς παραγωγικό εξοπλισμό της επιχείρησης δεν είναι επιλέξιμες ».

Οι προτεινόμενες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες στα πλαίσια της παρούσας Δράσης, διότι στην ουσία οι ίδιες αποτελούν παραγωγικό εξοπλισμό για την επιχείρηση.Πλαίσιο κειμένου: 27. Δαπάνες που αφορούν σε συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces) είναι επιλέξιμες ; Αν ναι σε ποια κατηγορία δαπανών εντάσσεται;

 

Δεν είναι επιλέξιμες τέτοιου είδους δαπάνες

 Πλαίσιο κειμένου: 28. Σε υφιστάμενο λογισμικό επιχείρησης η προσθήκη νέων χρηστών είναι επιλέξιμη δαπάνη;

 

Η δαπάνη δεν είναι επιλέξιμη από τη συγκεκριμένη δράση.

 Πλαίσιο κειμένου: 29. Επιχείρηση με αντικείμενο την παραγωγή σκυροδέματος θέλει να προμηθευτεί αυτόματη εδαφιαία ζυγαριά (για ζύγιση φορτηγών ) είναι επιλέξιμη ?

 

Η Εδαφιαία ζυγαριά είναι μηχανολογικός εξοπλισμός και συνεπώς μη επιλέξιμη.


Οι ενδεχόμενοι ηλεκτρονικοί/ψηφιακοί αυτοματισμοί που προστίθενται σε μια υφιστάμενη ζυγαριά μπορούν να είναι επιλέξιμοι εφόσον υπάρξει η σχετική τεκμηρίωση.

 

30.Τιθεωρείταισύστημαεξοικονόμησηςενέργειας;                                                       

 

Ως τέτοιο θα μπορούσε να θεωρηθεί π.χ. σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου λειτουργίας συσκευών και ηλεκτρικών καταναλώσεων κλπ.Πλαίσιο κειμένου: 31. Αν δυνητικός δικαιούχος αγοράσει ηλεκτρονικούς υπολογιστές και η εγκατάσταση τους γίνει από τεχνικό , τα έξοδα τεχνικού τα καλύπτει η επιδότηση ;

 

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6.1.1 , στις κατηγορίες δαπανών 2 & 4, οι δαπάνες προμήθειας περιλαμβάνουν και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού.Πλαίσιο κειμένου: 32. Αν μια επιχείρηση θέλει να αναβαθμίσει τα λογισμικά και να εκσυγχρονίσει όλα τα τερματικά , την καλύπτει το πρόγραμμα;,

 

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6.1.1,σελίδα 21 της Πρόσκλησης) :

                     Το κόστος αναβάθμισης ή υποστήριξης υφιστάμενου λογισμικού δεν είναι επιλέξιμο

                     Οι    δαπάνες    συντήρησης,    επισκευής    και  αντικατάστασης  εξοπλισμού              που χρησιμοποιείται ήδη από την επιχείρηση δεν είναιεπιλέξιμες.

Οι δαπάνες που θα πραγματοποιήσει η επιχείρηση θα πρέπει να αφορούν προμήθεια νέου λογισμικού και νέου εξοπλισμού.Πλαίσιο κειμένου: 33. Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην τυποποίηση αγροτικών προιόντων επιθυμεί να αγοράσει αυτόματη ετικετέζα για τις συσκευασίες των προϊόντων της. Η διαδικασία γινόταν χειροκίνητα μέχρι σήμερα, γιατί δε διέθετε σχετικό μηχάνημα η επιχείρηση.
Είναι επιλέξιμη δαπάνη;

 

Πρόκειται για αναβάθμιση (μέσω αυτοματισμού) μέρους της παραγωγικής διαδικασίας , συνεπώς είναι επιλέξιμη δαπάνη υπό την προϋπόθεση ότι το νέο μηχάνημα είναι σύγχρονης τεχνολογίας με αυτοματοποιημένο έλεγχοπαραγωγήςΠλαίσιο κειμένου: 34. Το μισθολογικό κόστος που καλύπτει η πρόσκληση πρέπει να σχετίζεται με το επιχειρηματικό σχέδιο. π.χ. ένα λογιστικό γραφείο μπορεί να προσλάβει μέσω του προγράμματος έναν λογιστή ή έναν υπάλληλο γραφείου ή πρέπει να σχετίζεται αποκλειστικά με την υλοποίηση του προγράμματος αυτός που θα προσληφθεί?


Η επιδότηση μισθολογικού κόστους αφορά αποκλειστικά νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό κατάλληλων ικανοτήτων για την προώθηση του επιχειρηματικού σχεδίου και μέχρι την ολοκλήρωση αυτού. Δεν αφορά γενικά προσωπικό για την κάλυψη αναγκών της επιχείρησης.Πλαίσιο κειμένου: 35. Σχετικά με το ηλεκτρονικό κατάστημα, πρέπει να είναι δίγλωσσο όλο το περιεχόμενο; Δηλαδή, αν έχει κάποιος 15000 προϊόντα, θα πρέπει να μεταφραστούν τα πάντα; Τίτλοι περιγραφές κ.λπ.;

 

Στην Πρόσκληση αναφέρεται με σαφήνεια ότι είναι επιλέξιμη η «Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας ή/και ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

·         Λειτουργία υποχρεωτικά σε τουλάχιστον 2 γλώσσες, για το σύνολο των πληροφοριών πουπεριλαμβάνει»

 

36. Η προμήθεια υπηρεσίας e-mail είναι επιλέξιμη; π.χ.gsuite;                                

 

Ναι, στην κατηγορία δαπανών 1.1 – «Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licences) προγραμμάτων λογισμικού»Πλαίσιο κειμένου: 37. Η ιστοφιλοξενία της ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι επιλέξιμη; περιλαμβάνεται στο ποσό δημιουργίας ή μπορεί να ταξινομηθεί στις συνδρομές λογισμικού;

 

Είναι επιλέξιμη στην κατηγορία 3 «Ιστοσελίδα – Ηλεκτρονικό Κατάστημα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου