Συνεδριάζει την 13η  Απριλίου  2022, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 16.00, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 18959/1-4-2022 (ΦΕΚ 1547/2-4-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ,  με τα παρακάτω  θέματα:

 

 

1.     Ενημέρωση για την Ανακύκλωση (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος)

2.     Παραχώρηση χώρου στην πλ. Παντοκράτορος για τοποθέτηση μαρμάρινης στήλης στη μνήμη του Νίκου Μπελογιάννη (εισηγητής: Χρ. Κορδάς – Αντ/ρχος).

3.     Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας, για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στα κοινόχρηστα τμήματα, εκτός προβολών στις πλατείες, έτους 2022 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας– Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

4.     Α) Έγκριση υποβολής τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Πράξης με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας», με κωδ. ΟΠΣ 5035545 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» για (α) χρονική παράταση υλοποίησης της Πράξης και (β) την δημιουργία νέου Υποέργου 10 με τίτλο «Παρακολούθηση και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Εργασιών» για την ένταξή του στην Πράξη, Β) Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, για την διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 10 με τίτλο «Παρακολούθηση και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Εργασιών» της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας», Γ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

5.     Έγκριση δωρεάν παραχώρησης, χωρίς αντάλλαγμα, της χρήσης δύο αιθουσών του Α΄ ορόφου του κτιρίου του Σταυροπουλείου Πνευματικού Κέντρου Βραχνεϊκων, στο Κοινωφελές ίδρυμα «Σταυροπούλειο Πνευματικό Κέντρο Βραχνεϊκων», για ορισμένο χρονικό διάστημα, για τη στέγαση των γραφείων του (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

6.     Ορισμός υπαλλήλου, ως υπόλογου - διαχειριστή της πράξης «Αποπεράτωση Δικτύου Οδικού Ηλεκτροφωτισμού Βιοτεχνικού Πάρκου Πατρών», έργο της ΣΑΕΠ 001 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος (εισηγητής: Δ. Πλέσσας– Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

7.     Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή οδών και πεζοδρομίων, στην περιοχή Δεμενίκων του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

8.     Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή ραμπών καθέλκυσης σκαφών σε επιλεγμένες θέσεις» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

9.     Συγκρότηση Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής οχημάτων- μηχανημάτων του Δήμου Πατρέων, για το έτος 2022 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας– Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

10.  Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Ανάπλαση Ζαρουχλεϊκων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

11.  Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Ανακατασκευή οδών και μικρά Τεχνικά, στις Κοινότητες Πιτίτσας- Σελλών- Αργυρών- Α. Καστριτσίου και άλλων δικαιούχων του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

12.  Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Επουλώσεις λάκκων 2018» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

13.  Αναγνώριση δικαιώματος ταφής (συγκυριότητα) του κ. Αντωνόπουλου Απόστολου του Θωμά, στον οικογενειακό τάφο με αρχικό δικαιούχο τον Δενδρινό Νικόλαο του Γεωργίου και δικαιούχο χρήσης την Γεωργία Δενδρινού του Νικολάου (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

14.  Λήψη απόφασης περί μετατροπής του τάφου Στ 22, Τμήμα 3ο, Νο 166, τάξης Α΄, στο Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο, από τάφο τιμής ένεκεν στον Σαράντη Γεώργιο, σε οικογενειακό τάφο (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

15.  Καθορισμός  κωδικού του προϋπολογισμού έτους 2022 που είναι δεκτικός στην έκδοση χρηματικού  εντάλματος  προπληρωμής (εκτυπώσεις δικαστικών αποφάσεων κλπ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας– Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).

 

      Ο Πρόεδρος

                                                            του Δημοτικού Συμβουλίου

 

         Παναγιώτης Μελάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου