Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.         Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-07-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Κοιμητηριακού Ναού Νέας Σαμψούντας Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.
 Έγκριση του από 31-10-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού και διευθέτηση υδάτων με την κατασκευή αναβαθμών στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης», προϋπολογισμού € 186.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

3.        Έγκριση του από 27-10-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Αγίου Γεωργίου στην επαρχιακή οδό Καταρράκτη – Βουργαρέλι», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

4.        Έγκριση του από 03-11-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες εργασίες προστασίας και διευθέτησης υδάτων στο τμήμα της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας από κόμβο Εγνατίας έως κόμβο Νεοκαισάρειας», προϋπολογισμού € 370.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

5.        Έγκριση του 2ου/26-10-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-09-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.

6.        Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού σε ποσοστό 14,99%) και  του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στην επαρχιακή οδό Δομολεσά – Λάλιζα σε αντικατάσταση καταστραφείσας παλαιάς από θεομηνία», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».

7.        Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στην επαρχιακή οδό Δομολεσά – Λάλιζα σε αντικατάσταση καταστραφείσας παλαιάς από θεομηνία», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 31-03-2023.

8.        Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Τ.Κ. Κλειδωνιάς - Αετόπετρας του Δήμου Κόνιτσας», αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου του Ιωάννη, μέχρι την 30-05-2023.

9.        Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Α’ και Β’ παιδικού σταθμού Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 98.981,80 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

10.    Έγκριση ανάθεσηςυπηρεσιών για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή Υπηρεσιών παρακολούθησης των ενεργειών εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου».

11.          Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ρέματος στην περιοχή Θεσπρωτικού από φερτά υλικά, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων του χειμώνα (παροχή υπηρεσιών)».

12.         Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση με ογκόλιθους τμήματος του ποταμού Καλαμά στην περιοχή Άνω Μπόγδανα(παροχή υπηρεσιών)».

13.         Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ποταμού Αρέθωνα στην περιοχή Μυρσίνης από φερτά υλικά, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων του χειμώνα (παροχή υπηρεσιών)».

14.         Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση καθαρισμού της περιοχής Αμμουδιάς από φερτά υλικά από τον Αχέροντα ποταμό (παροχή υπηρεσιών)».

15.         Έγκριση διενέργειας, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και έξοδα δημοσίευσης του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάθεση της σύμβασης του υποέργου με Α/Α 6 «Προμήθεια Ειδικού Επιχειρησιακού Εξοπλισμού – Τμήματα 3, 5, 6, 7, 8 και 9», προϋπολογισμού € 176.174,96με Φ.Π.Α., της Πράξης «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» (MIS 5032676).

16.         Έγκριση των Πρακτικών 3/02-11-2022 και 4/03-11-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α’ σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 16.740.057,33 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

17.          Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, σε εκτέλεση των αριθμ. Α133/2022 και Α136/2022 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων (Τμήμα 1ο Τριμελές).

18.         Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής υπαλλήλων της Δ/νσης Οικονομικού, στο 14ο OTS FORUM με θέματα των Ελληνικών Περιφερειών, που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη από 10 έως 12 /11/ 2022.

19.         Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021».

20.        Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο πρόγραμμα καλλιτεχνικής δράσης και θεατρικής παράστασης, με την Α.Μ.Κ.Ε. «Το Νήμα», στις 18 & 26/11/2022  και 3 &10/12/2022, στη Θεατρική Σκηνή «Σκηνή 125».

21.         Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση της εκδήλωσης «ΠΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ», με τον Πανηπειρωτικό Αθλητικό Σύλλογο Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΤΜΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ, στις 13/11/2022.

22.        Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση εκδήλωσης - συμποσίου με τίτλο «Τα ρεμπέτικα τραγούδια της 10ετίας του 1940», με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ο Πλάτανος», στις 25 Νοεμβρίου 2022.

23.        Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τηνπρομήθεια αναμνηστικών δώρων.

24.        Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής στη Σόφια της Βουλγαρίας.

25.        Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διαφημιστική προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου στην ιστοσελίδα GRTIMES έτους 2022.

26.        Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση του ΔΙΕΚ Ιωαννίνων και ενός χορευτικού συγκροτήματος, στη Θεσσαλονίκη, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση PHILOXENIA 2022, που διοργανώνεται το διάστημα 18-20/11/2022.

27.         Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην  έκθεση «FOOD&LIFE 2022» που διοργανώνεται στο Μόναχο της Γερμανίας, το διάστημα 30/11-04/12/2022.

28.        Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία δημοσιογράφων από τις Κάτω Χώρες.

29.        Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για τις ανάγκες των μετακινούμενων κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών αποκατάστασης κτηνοτροφικών υποδομών Ζαγορίου και Καλπακίου»)».

30.        Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης κοινόχρηστων χώρων και βελτίωση βατότητας παραγωγικών μονάδων Καστρίτσας (παροχή υπηρεσιών)».

31.         Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-08-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση τμημάτων στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα Άρτας», προϋπολογισμού € 75.000,00 με ΦΠΑ.

32.        Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας και του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Πεδιάδας Άρτας για την υλοποίηση του έργου «Έργα αναβάθμισης αντλιοστασίου Βίγλας ΓΟΕΒ πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 1.054.000 € με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.

33.        Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα αναβάθμισης αντλιοστασίου Βίγλας ΓΟΕΒ πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 1.054.000 € με ΦΠΑ,της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022103277 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

34.        Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Συμπληρωματική προμήθεια αντλιών μετά των μικροϋλικών και εγκατάσταση στους σταθμούς μέτρησης ποιότητας νερού Νεοχωρίου και Αγίου Σπυρίδωνα».

35.        Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την βελτίωση πρόσβασης κτηνοτροφικών μονάδων στα όρια του Δ.Γ. Καραϊσκάκη».

36.        Έγκριση του από 27-10-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ.2 (γ) και 32Α του Ν.4412/2016 και του άρθρου 391 του Ν. 4957/2022, για την ανάθεση της υπηρεσίας «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Άρτας για το σχολικό έτος 2022-2023», προϋπολογισμού 61.548,32 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α.και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

37.         Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης φοιτητών Α.Τ.Ε.Ι. σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Άρτας.

38.        Έγκριση απαλλαγής υπολόγου δαπάνης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) της Π.Ε. Άρτας.

39.        Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός των αυλακιών στη λιμνοθάλασσα Κόφτρα ΠαλιομπούκαΝεοχωρίου Άρτας, μήκος περίπου τεσσάρων (4) χιλιομέτρων (παροχή υπηρεσιών)».

40.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή ξερών πλατάνων στο ρέμα Μπούση στο τμήμα μεταξύ Ιόνιας και Εθνικής οδού (παροχή υπηρεσιών)».

41.         Έγκριση του 7ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού) του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας - Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)», αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ – Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ».

42.        Έγκριση 2ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για το σχολικό έτος 2022-2023 μετά την 1η και 2η διαπραγμάτευση.

43.        Έγκριση δικαιούχων μετακίνησης γονέων ή κατά νόμο επιτρόπων μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, με επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.

44.        Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2022.

45.        Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή – συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

46.        Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση συμπληρωματικού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την κάλυψη εξόδων μικροδαπανών, με ημερομηνία απόδοσης την 31/12/2022.

47.        Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσηςγια καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης του άρθρου 55 του Π.Δ. 410/1988, για συνταξιούχο υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ. της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

48.        Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

49.        Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός του παραπόταμου από φερτά υλικά στον παραπόταμο Θεσπρωτίας και χαλικόστρωση περίπου τριών (3) χιλιομέτρων στον κάμπο παραποτάμου (παροχή υπηρεσιών)».

50.        Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση καθαρισμού ποταμού Καλαμά στην περιοχή Αγίου Βλασίου Ηγουμενίτσας, Θέση Νησάκι (παροχή υπηρεσιών)».

51.         Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός, μόρφωση και απομάκρυνση φερτών υλικών του ποταμού Καλαμά στην περιοχή Βρυσέλλας (παροχή υπηρεσιών)».

52.        Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ρέματος στην περιοχή Χωνί Ελαίας Φιλιατών από φερτά υλικά από τις βροχοπτώσεις του χειμώνα (παροχή υπηρεσιών)».

53.        Έγκριση του από 03-11-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-11-2022ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού € 217.500,00 με ΦΠΑ.

54.        Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. και του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας για την υλοποίηση του προγράμματος «Παρακολούθηση δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στον Αμβρακικό Κόλπο (ΠΕ Πρέβεζας, Περιφέρεια Ηπείρου)  για την περίοδο 2022-2023»,  ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

55.        Έγκριση διενέργειας επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Ν. Πρέβεζας, χωρίς τροποποίηση των εγκεκριμένων όρων της αρχικής διακήρυξης και έγκριση δαπάνης για την κάλυψη δαπανών δημοσίευσης προκήρυξης του διαγωνισμού.

56.        Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας δημοσίευσης προκήρυξης διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας.

57.         Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση κατασκευή τοίχου αντιστήριξης περιοχής Μαζαρακιάς Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».

58.        Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού περιοχής κατασκηνώσεων Μητροπόλεως Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».

59.        Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Δεσποτικού Πρεβέζης (παροχή υπηρεσιών)».

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου