Δήμος Πατρέων : Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

 Ο Δήμος Πατρέων στα πλαίσια των προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας  για την αντιπυρική περίοδο 2023, καλεί τους ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές οικοπέδων να  φροντίσουν για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους μέχρι 30 Απριλίου και συντήρηση αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

 

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

·      Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

 

·     Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

·      Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

·      Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

·      Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

·      Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού και απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

 

Για να αποφευχθεί σε περίπτωση μη συμμόρφωσης όσα προβλέπονται από την                   Νομοθεσία σύμφωνα με την υποπερ. 26 της περ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ( Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α’ 114/2006) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 266 του Ν. 5037/2023 ΦΕΚ Α’ 78/2023 και ισχύει  (αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τις Υπηρεσίες του Δήμου χρεώνοντας την σχετική δαπάνη στον ιδιοκτήτη, και με  πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, με ελάχιστη χρέωση 200,00 ευρώ).

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

Καλούνται οι ιδιοκτήτες οικοπέδων - αγροτεμαχίων, να φροντίσουν ώστε να μην εξέχουν περάν των ιδιοκτησιών τους κλαδιά δένδρων, αυτοφυής βλάστηση κ.λπ. τα οποία αναπτύσσονται προς τις οδούς και δυσχεραίνουν την κυκλοφορία Πυροσβεστικών Οχημάτων.

Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος Πατρέων επιφυλασσόμενος για την ενεργοποίηση των ποινικών διαδικασιών του άρθρου 290 του ποινικού Κώδικα και των διατάξεων του άρθρου 1008 του Αστικού Κώδικα, κατά των μη συμμορφούμενων με τα αναφερόμενα στο παρόν έγγραφο, θα προβεί σε κοπή βλάστησης και κλαδιών που δημιουργούν πρόβλημα στην ασφάλεια των πεζών και οχημάτων στα όρια ευθύνης συντήρησης του οδικού δικτύου του Δήμου.

Η συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού και μεταφορά αυτών στον χώρο ΧΥΤΑ Δήμου Πατρέων (ΞΕΡΟΛΑΚΚΑ) θα πραγματοποιείται με ευθύνη και μέσα των υπόχρεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου