ΤΡΙΠΟΛΗ : Υλοποίηση καινοτομιών κυκλικής οικονομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου


 Η Περιφέρεια Πελοποννήσου από το 2ο εξάμηνο του 2014, έχει ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες και σχεδιασμό για να αποτελέσει την 1η Ελληνική Περιφέρεια και μία από τις πρώτες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο που αποδεδειγμένα προωθεί δράσεις Κυκλικής Οικονομίας, σύμφωνα με τις σχεδιαζόμενες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχει ήδη αναπτύξει επαφές με έγκυρα Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού και με διεθνή Think Tanks σε θέματα Αειφορίας και Βιωσιμότητας.
Δράσεις που υποχρεωτικά περιλαμβάνουν όλες τις εκφάνσεις της τοπικής οικονομίας και όχι μόνο τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.Ο υφιστάμενος και υλοποιούμενος σχεδιασμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στα συνδυασμένα θέματα Καινοτομίας και Κυκλικής Οικονομίας θα αποτελέσει τον Οδηγό για τις λοιπές Ελληνικές Περιφέρειες, σε συμφωνία με τις αρχές και τις προγραμματιζόμενες δράσεις - χρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης.  
Στόχος, της Κυκλικής Οικονομίας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  αποτελεί, πέρα από την περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση των στερεών αποβλήτων (αποφυγή παραγωγής, επαναχρησιμοποίηση, μείωση, ανακύκλωση, κλπ) η γενικότερη βιώσιμη χρήση των πόρων.
Η μη βιώσιμη χρήση των πόρων προκαλεί περιβαλλοντική ζημία, θέτοντας ένα τεράστιο οικονομικό κίνδυνο σε παγκόσμιο επίπεδο. Η παγκόσμια οικονομία χρησιμοποιεί το ισοδύναμο των 1,5 πλανητών αξίας των φυσικών πόρων για την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα αλλά και να απορροφήσει τα παραγόμενα απόβλητα. Το 2030 το ποσοστό αυτό εκτιμάται ότι θα ανέλθει στους δύο πλανήτες.
Η ετήσια κατανάλωση ορυκτών, ορυκτών καυσίμων και βιομάζας αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2050,
φθάνοντας τα 140 εκατομμύρια τόνους. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα του συνδυασμού της αύξησης: του παγκόσμιου πληθυσμού, του
διαθέσιμου εισοδήματος, η αυξανόμενη ποικιλία διαθέσιμων προϊόντων και η ολοένα μικρότερη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
Αυτή η πορεία θα οδηγήσει σε οικολογικό και οικονομικό αδιέξοδο.
Οι οικολογικές επιπτώσεις είναι πολλαπλές και σε πολλές περιπτώσεις μη αναστρέψιμες: η κλιματική αλλαγή, η αποψίλωση των δασών, η ερημοποίηση, η υποβάθμιση του εδάφους, η απώλεια της βιοποικιλότητας, η μείωση της γενετικής ποικιλότητας και η αποδυνάμωση των οικοσυστημάτων.
Για να αποφευχθούν αυτές οι αλλαγές στη βιόσφαιρα μας πρέπει να χρησιμοποιούμε  λιγότερους πόρους. Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχετική έκθεση της: μπορούμε να έχουμε, σε παγκόσμια κλίμακα, τουλάχιστον το ίδιο βιοτικό επίπεδο, όπως σήμερα, χρησιμοποιώντας μόνο το ένα δέκατο των πόρων που χρησιμοποιούνται τώρα. Μπορούμε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας, αναφέρει, ως Ευρώπη και να ενισχύσουμε την ποιότητα της ζωής μας, μόνο, με την αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων.
Η Ευρώπη εξαρτάται περισσότερο από τους εισαγόμενους πόρους από οποιαδήποτε άλλη περιοχή στον κόσμο. Σαράντα τοις εκατό όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι εισαγόμενα. Για ορισμένους στρατηγικούς πόρους, όπως μεταλλεύματα και θρεπτικά συστατικά, το ποσοστό είναι ακόμη υψηλότερο. Βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων θα ωφελήσει την οικονομία αλλά και την ασφάλειά μας. 
Η αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των πόρων θα μειώσει τις εξαρτήσεις και θα επιφέρει εξοικονομήσεις στο κόστος των υλικών. Η εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας σε κάθε μορφή της οικονομίας στην χώρα μας, με πρωτοστάτη την Περιφέρεια Πελοποννήσου θα δημιουργήσει, με την εφαρμογή χρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων,  νέες καινοτόμες και εξωστρεφείς επιχειρηματικές δραστηριότητες και θέσεις εργασίας, όπως και στην Ευρώπη. 
Πολλά από τα σημερινά διαρθρωτικά και παραγωγικά προβλήματα της χώρας μας, αποτελούν μέρος των συνολικών προβλημάτων ανταγωνισμού και παραγωγικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μίας  Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει αναμφίβολα, πρωτοστατήσει με θετικό τρόπο, σε διεθνές επίπεδο στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, έναντι των λοιπών γεωπολιτικών συσχετισμών και κρατών.
Αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων κατά δύο τοις εκατό, θα δημιουργήσει δύο εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας στην ΕΕ το 2030, σύμφωνα με τις επίσημες
εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μη λησμονούμε ότι είναι απαραίτητη μία ολιστική Ευρωπαϊκή πολιτική, που ήδη προγραμματίζεται, και όχι μόνο εθνική ή τοπική διαχείριση των πόρων. Μην λησμονούμε τις τεράστιες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών που η Ε.Ε. εξάγει σε τρίτες χώρες όπως η Κίνα, χάνοντας κρίσιμους πόρους για την αυτάρκεια της. Αυτή την φιλοσοφία της αυτάρκειας και της ολοκληρωμένης διαχείρισης με στόχο την παραγωγή μηδενικών αποβλήτων και την χρησιμοποίησή τους ως πόρους επιδιώκουμε καινοτόμα και πρωτοποριακά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ως η 1η Περιφέρεια της χώρας που σχεδιάζει και υλοποιεί καινοτόμες δράσεις στην Κυκλική Οικονομία, θα δώσουμε συνέντευξη τύπου στην Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, για να αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή κοινωνία ότι υπάρχει και σήμερα η Ελλάδα που έμπρακτα καινοτομεί και πρωτοποριακά σχεδιάζει και εφαρμόζει τις πλέον φιλικές προς το περιβάλλον και τον πολίτη, Ευρωπαϊκές επιταγές προς όφελος των τοπικών κοινωνιών της και της επιδιωκόμενης οικονομικής και οικολογικής βιωσιμότητας.
Μία Περιφέρεια που από τις πολυάριθμες παράνομες - για πολλές δεκαετίες - λειτουργούσες χωματερές, που παραλάβαμε το 2010, θα έχει κάνει μέσα σε ελάχιστα χρόνια το άλμα στην ορθολογική τοπική διαχείριση, στην παραγωγή μηδενικών αποβλήτων και στις πλέον καινοτόμες εφαρμογές της Κυκλικής Οικονομίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου