ΕΣΠΑ: Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα


Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα

δύο δράσεις για επενδύσεις στον τομέα της πληροφορικήςΔύο νέες χρηματοδοτικές Δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Πρόκειται για τις Δράσεις "Ψηφιακό Βήμα" και "Ψηφιακό Άλμα" που αφορούν την υποστήριξη επιχειρήσεων όλων των κλάδων για στοχευμένες επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Στο πλαίσιο της Δράσης “Ψηφιακό Βήμα” οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν επενδυτικά σχέδια από €5.000 ευρώ έως €50.000, ενώ στη Δράση “Ψηφιακό Άλμα” από €55.000 έως €400.000. H υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά από 11.06.2018 μέχρι

17.09.2018.


Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται

Και οι δύο Δράσεις απευθύνονται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

-  έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017,

-   εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων

-  διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

-  λειτουργούν νόμιμα

-  προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου

 Πάτρα: Φιλοποίμενος 12, τηλ. 2610 625141 

 www.anelixi.net.grΨηφιακή Κατάταξη Επιχείρησης

Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).

Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις (4) ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με την αναλυτική Πρόσκληση.

Όσον αφορά τη δράση «Ψηφιακό βήμα» το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 1 βαθμίδα. Ενδεικτικά: από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε (Γ), από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε (Β) κ.ο.κ Όσον αφορά τη δράση «Ψηφιακό άλμα» το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή

αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 2 ψηφιακές βαθμίδες. Ενδεικτικά: από την Χαμηλή (Δ) στην Ανώτερη (Β) ψηφιακή βαθμίδα, από την Μέση (Γ) στην Ανώτατη (Α), από την (Β) στην (Α).

Τι χρηματοδοτείται

Το ποσοστό επιδότησης και των δύο Δράσεων ανέρχεται στο 50% και καλύπτονται δαπάνες:

-  Προμήθεια νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού επικοινωνιών

-  Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού

-  Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά: 2 τουλάχιστον γλώσσες, Μobile responsive, Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών

-  Υπηρεσίες που αφορούν σε: φιλοξενία (hosting, collocation), σύνδεση στο διαδίκτυο,

-  Ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads), ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης

-  Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, μεταφορά δεδομένων

-  Μισθολογικό κόστος νέου εργαζόμενου.

-  Κατάρτιση και διαχείριση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Χρόνος υλοποίησης

Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου στη δράση «Ψηφιακό βήμα» πρέπει να ολοκληρωθεί σε 12 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης του σχεδίου ενώ στη δράση «Ψηφιακό άλμα» σε 18 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης.


Η ΑΝΕΛΙΞΗ είναι σε θέση να συμβάλει στην σωστή επιλογή προγραμμάτων επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται ιδανικά στις ανάγκες σας καθώς και στην βέλτιστη αξιοποίησή τους. Κατέχει σημαντική εμπειρία και έχει να επιδείξει μεγάλη επιτυχία στην υποβολή και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων σε προγράμματα επιδότησης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουμε για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων.

 Πάτρα: Φιλοποίμενος 12, τηλ. 2610 625141 
  
www.anelixi.net.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου