ΠΑΤΡΑ : «Ψηφιοποίηση Συλλογών Δηµοτικής Βιβλιοθήκης».


Με στόχο την υλοποίηση µιας σειράς δράσεων, ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάδειξη του πλούτου της Δηµοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, υλοποιήθηκε το έργο µε τίτλο «Ψηφιοποίηση Συλλογών Δηµοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών». Το έργο  εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πατρέων (ΒΑΑ).

Το έργο ξεκίνησε τον Σεπτέµβριο του 2019 και ολοκληρώθηκε µε επιτυχία τον Απρίλιο του 2020.
 Η πρόσβαση στο ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο αφορά όλα ανεξαιρέτως τα µέλη της τοπικής κοινότητας από τον απλό πολίτη έως τον ερευνητή, µαθητή και φοιτητή.
Η στρατηγική του έργου, εκτός από την ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση µέρους της συλλογής της Δηµοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών αφορούσε και στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού, στην προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων, στην διάσωση του ευάλωτου υλικού καθώς και στην αναβάθµιση του εξοπλισµού και κατ’ επέκταση στη διαμόρφωση προϋποθέσεων ψηφιοποίησης όλου του υλικού το οποίο πρέπει να είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή.
Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, με προϋπολογισμό σύμβασης 127.418,00€ (χωρίς ΦΠΑ), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020».
Μέσω του έργου δίνεται η δυνατότητα περιήγησης στο ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό απόθεµα της πόλεως των Πατρών, το οποίο ψηφιοποιήθηκε µέσω της Πράξης και  διατίθεται από το αποθετήριο της Δηµοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών, δωρεάν σε όλους για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και πολιτιστικούς σκοπούς.
Τα αποτελέσματα της Πράξης αφορούν:
1.    Εργασίες Ψηφιοποίησης, Τεκμηρίωσης και Καταχώρισης
·      60 χειρόγραφοι τόμοι από τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων
·      450 έργων τέχνης
·      51 φωτογραφίες από το Αρχείο Μανιάκ
·      1.500 φωτογραφίες από το φωτογραφικό Αρχείο του Μιχάλη Δωρή
·      25.000 σελίδες από το Ιστορικό Αρχείο
·      70.000 σελίδες σπάνιων και πολύτιμων βιβλίων κυρίως από την Τοπική Συλλογή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
2.    Ψηφιοποίηση 51.000 νέων βιβλιογραφικών εγγραφών από τις έντυπες καρτέλες καταλογογράφησης από τον δελτιοκατάλογο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Η εισαγωγή των στοιχείων έγινε στο αυτοματοποιημένο σύστημα openabekt το οποίο χρησιμοποιεί η υπηρεσία.
3.    Παράδοση και Εγκατάσταση Σαρωτή Υπερκείμενης Κάμερας
4.    Εκπαίδευση στελεχών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών που χρησιμοποιούν τις εφαρμογές ψηφιοποίησης, είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του περιεχομένου του συστήματος και διαχειρίζονται το σύστημα πλήρως μετά και την ολοκλήρωση του έργου.
Το ψηφιοποιημένο υλικό αναρτήθηκε στο αποθετήριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών, το οποίο δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
Για την είσοδο στο ψηφιακό περιεχόμενο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω συνδέσμους:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου