ΠΑΤΡΑ : Εδω Πανεπιστήμιο


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID–19
Η Επιτροπή για την εκπαιδευτική λειτουργία του Πανεπιστημίου στις συνθήκες επιδημίας COVID-19, στην 19η συνεδρίασή της, την Κυριακή 31.5.2020, εξέτασε τις διαθέσιμες τεχνικές λύσεις για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Αποφάσεων 428/16115/22.5.2020 και 429/16125/22.5.2020 της Συγκλήτου του Ιδρύματος στις οποίες επισημαίνεται ότι:

(α) Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και εξέταση υλοποιείται κατ’ εξαίρεση και μόνον για τις υφιστάμενες έκτακτες συνθήκες, και
(β) Για τις ανάγκες παρακολούθησης και απαρέγκλιτης εφαρμογής των εν λόγω μεθόδων αξιολόγησης των εξεταζόμενων φοιτητών για όλα τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων της οικείας Σχολής, υπεύθυνος ορίζεται ο Κοσμήτορας κάθε Σχολής, συνεπικουρούμενος από επιτροπή που ορίζεται σε κάθε Τμήμα αυτής αποτελούμενη από μέλη του Τμήματος και τον αρμόδιο τεχνικό υπεύθυνο. Για τις ανάγκες εφαρμογής των ανωτέρω, οι εν λόγω επιτροπές των Τμημάτων και ο οικείος Κοσμήτορας συνεργάζονται με το Τμήμα Δικτύων και την Επιτροπή για την εκπαιδευτική λειτουργία του Πανεπιστημίου στις συνθήκες της επιδημίας COVID-19 του Ιδρύματος.

Σε εφαρμογή των παραπάνω και μετά από τη συνεκτίμηση των δεδομένων που αφορούν στα τεχνικά και εκπαιδευτικά ζητήματα η Επιτροπή προχώρησε στην υλοποίηση τεχνικών λύσεων και την επέκταση των ήδη υφισταμένων διευθετήσεων, για τη χρήση τρόπων και μέσων που να διασφαλίζουν κατά το δυνατόν τον αδιάβλητο και ενιαίο τρόπο εξέτασης. Συγκεκριμένα:

1.  Το Τμήμα Δικτύων προχώρησε στην εγκατάσταση νέας πλατφόρμας Εξ Αποστάσεως Εξετάσεων https://exams.eclass.upatras.gr/,η οποία βασίζεται στο γνωστό λογισμικό ανοικτού κώδικα OpenEclass. Η νέα πλατφόρμα έχει εγκατασταθεί σε σύγχρονους εξυπηρετητές με πολλαπλάσια επεξεργαστική ισχύ και με τις τελευταίες διαθέσιμες εκδόσεις λογισμικού. Η δικτυακή αρχιτεκτονική με την οποία υλοποιήθηκε επιτρέπει μεγαλύτερο αριθμό ταυτόχρονα συνδεδεμένων χρηστών και μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα σε αυξημένα φορτία διακίνησης δεδομένων τα οποία αναμένεται να δημιουργηθούν κατά την μεταφόρτωση αρχείων από τους χρήστες στην πλατφόρμα. Το Τμήμα Δικτύων έχει ήδη δημιουργήσει αυτόματα στη νέα πλατφόρμα τους λογαριασμούς του διδακτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Πατρών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 ώστε να επιτρέπεται η άμεση είσοδός τους στην πλατφόρμα με τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού (UpnetID). Στην νέα πλατφόρμα ενεργοποιούνται αυτόματα και είναι διαθέσιμα στα μέλη του διδακτικού προσωπικού, για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, τα εργαλεία «Ασκήσεις», «Εργασίες», και «Ομάδες Χρηστών» σύμφωνα με τα σενάρια που εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο και περιγράφονται αναλυτικά στο σύνδεσμο https://sfb.sites.upnet.gr/exams/.Είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι η πλατφόρμα https://exams.eclass.upatras.grσε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά την υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσηςeclass (https://eclass.upatras.gr),αλλά προτείνεται να αξιοποιηθεί από τα μέλη του διδακτικού προσωπικού ως συμπληρωματικό εργαλείο στις εξ αποστάσεως εξετάσεις κατά την περίοδο των έκτακτων συνθηκών.

2.  Εκδόθηκε ο «Οδικός Χάρτης Διεξαγωγής των Εξ Αποστάσεως Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020», στον οποίο περιλαμβάνονται αναλυτικές οδηγίες για τις διαδικασίες σε επίπεδο Τμημάτων, διδακτικού προσωπικού και φοιτητών, καθώς επίσης και για τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

3.  Έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή διαδικτυακής επιμόρφωσης (webinars) για τις προβλεπόμενες στην Απόφαση της Συγκλήτου Επιτροπές των Τμημάτων, τα μέλη των οποίων θα ενημερώσουν αναλυτικά το διδακτικό προσωπικό, ανάλογα με τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες εξέτασης στα Τμήματα.ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020
Με το υπ΄αριθ. 67882/Ζ1/30-06-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην διαδικασία χορήγησης στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2019-2020, καθορίζεται το διάστημα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020έως και την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείαςκαι Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr/
Για ενημέρωσή σας δείτε τους παρακάτω συνδέσμους:ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Η.Δ.Ε.)
Σύμφωνα με τονέο θεσμικό πλαίσιο, (ν. 4521/2018, άρθρα 21 & 22 και αριθμ. 581/04.02.2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Παν. Πατρών και της αριθμ. 147/07.03.2018 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος) κάθε νέο έργο προκειμένου να είναι έγκυρη η διαχείριση του από τη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ, οφείλει να έχει την έγκριση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.).
Η διαδικασία υποβολής αιτήματος στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) είναι η εξής:
·     Τα αιτήματα προς την Επιτροπή υποβάλλονται από το Επιστημονικά Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, στην πλατφόρμα της Επιτροπής: http://ehde.upatras.gr/
·     Ο μέσος χρόνος γνωμοδότησης της επιτροπής, από τη στιγμή που θα λάβει γνώση της αιτήσεως, είναι δύο εβδομάδες.
·     Η υποβολή περιλαμβάνει:
α) τη συμπλήρωση του γενικού ερωτηματολογίου προγράμματος ερευνητικής δραστηριότητας ή γενικού ερωτηματολογίου διδακτικής πρακτικών ασκήσεων,
β) τη συμπλήρωση του ειδικού ερωτηματολογίου, (όπου κρίνεται απαραίτητο) με συγκεκριμένη αναφορά στις σελίδες του Ερευνητικού πρωτοκόλλου, και
γ) την κατάθεση του ερευνητικού πρωτοκόλλου (που θα περιλαμβάνει στοιχεία της πρότασης για το σκεπτικό και τα ηθικά διλήμματα που μπορεί να προκύπτουν). Οδηγίες για το περιεχόμενο του ερευνητικού πρωτοκόλλου παρέχονται στο παράρτημα Γ του ειδικού ερωτηματολογίου.
Η επιτροπή δύναται να ζητήσει διευκρινήσεις είτε διορθώσεις του υποβαλλομένου πρωτοκόλλου.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης της πρότασης χορηγείται βεβαίωση από την Ε.Η.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στη ιστοσελίδα της Ε.Η.Δ.Ε.:https://research.upatras.gr/el/content/ithiki-stin-ereynaΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Δυο σημαντικές διακρίσεις έφεραν οι δύο πρώτοι νικητές του Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφικού Δοκιμίου που διοργανώνει εδώ και 10 χρόνια με επιτυχία το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών και οι οποίοι συμμετείχαν στη διαδικτυακή 28η Διεθνή Ολυμπιάδα Φιλοσοφίας από 28-31.5.20 που διοργάνωσε η Σλοβενία. Ο Δημήτρης Κουβαράς από το 1ο ΓΕΛ Αγ. Δημητρίου έλαβε χάλκινο μετάλλιο, ενώ ο Τάσος Τσιριγώτης από το 4ο ΓΕΛ Κορυδαλλού έλαβε τιμητική διάκριση. Το Τμήμα Φιλοσοφίας και το Πανεπιστήμιο Πατρών τους συγχαίρει για τη σημαντική τους αυτή διάκριση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου