ΠΑΤΡΑ : ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


 Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης,  την Τετάρτη, 30 Μαρτίου, και ώρα 16.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 16506/18-3-2022 (ΦΕΚ 1302/18-3-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, με τα παρακάτω  θέματα:

 

 

1.     Λήψη απόφασης για δήλωση πρόθεσης εγκατάστασης και λειτουργίας Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων (Συνεργεία Αυτοκινήτων, Καθαριότητα κλπ.) στα Ο.Τ/Κ.Φ Β10 και Β12 της περιοχής ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ Γλαύκου (εισηγητής: Κ. Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων).

2.     Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας Τμημάτων της Δ/νσης Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων  (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

3.     Καντίνες σε αιγιαλό, για το έτος 2022 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας– Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

4.     Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την προμήθεια του υποέργου 1 με τίτλο: «Ψηφιακές υπηρεσίες ταυτοποίησης, διαχείρισης και πρόσβασης στη συλλογή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών, με χρήση τεχνολογίας ταυτοποίησης, μέσω ραδιοσυχνοτήτων RFID», της πράξης Ανάπτυξης Ψηφιακών Υπηρεσιών Διαχείρισης, στο  πλαίσιο στρατηγικής ΒΑΑ Πάτρας», με κωδ. ΟΠΣ 5136575, στο Επιχ. Πρόγραμμα «Δυτ. Ελλάδα 2014-2020» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

5.     Ορισμός εκπροσώπου, για τη συγκρότηση Επιτροπής Εκκαθάρισης - Καταστροφής Αρχείων του Δήμου, για το έτος 2022 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας– Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).

6.     Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής για την Εκτίμηση και Καταστροφή Αντικειμένων που δεν έχουν αξία, του Δήμου Πατρέων, για το έτος 2022 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας– Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).

7.     Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πατρέων, με τους αναπληρωτές τους, στις Δ.Ο.Υ. Πατρών, που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή του Ν. 1473/1984, για το έτος 2022 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας– Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).

8.     Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, ως μέλους στη συγκρότηση των Επιτροπών α) Χαρακτηρισμού ενός χώρου ως πολυσύχναστου ή μη για να θεωρηθεί ως λουτρική εγκατάσταση και β) των περιπτώσεων του αρ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένων, για το έτος 2022 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας– Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).

9.     Ορισμός μελών σε γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης- απομάκρυνσης- εξουδετέρωσης ναυαγίων, στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου  Πατρών, για το έτος 2022  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας– Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).

10.  Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «Επισκευή και ενίσχυση του Εργοστασίου Τέχνης»  (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής α.α.).

11.  Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου - διαχειριστή της πράξης «Επισκευή και ενίσχυση του Εργοστασίου Τέχνης»,  έργο της ΣΑΕΠ 001 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος (εισηγητής: Δ. Πλέσσας– Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

12.   Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης – Παραλαβής Προμηθειών και Παραλαβής Υπηρεσιών των Δ/νσεων: 1. Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού 2. Έργων Υποδομής 3. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής 4. Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ  5. Εξυπηρέτησης πολιτών  6. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου – ΣΥΔΙΣΑ – Γραφείου Πολιτικής Προστασίας 7.  Επιτροπής  παραλαβής προμηθειών ανταλλακτικών και υπηρεσιών  για την συντήρηση – επισκευή των οχημάτων, μηχανημάτων του Δήμου Πατρέων, για το έτος 2022 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας– Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

13.  Αναγνώριση δικαιώματος ταφής (συγκυριότητα) της κας Σαμπαζιώτη Χαραλαμπίας του Ιωάννη, σε οικογενειακό τάφο με αριθμό 1007 που βρίσκεται στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

14.  Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Τεχνικά έργα αντιστήριξης. Συρματοκιβώτια στο Δήμο Πατρέων (2018)» του Δήμου Πατρέων  (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

15.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ενοικίαση και τοποθέτηση ικριωμάτων, για την επισκευή όψεων Δημοτικών  και Σχολικών κτιρίων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής α.α.).

16.  Εξουσιοδότηση για έκδοση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων σε 5 νέα απορριμματοφόρα οχήματα, που αγοράστηκαν από το ελεύθερο εμπόριο, για το Δήμο Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

17.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση της διασύνδεσης internet στην Ξερόλακα με το Δήμο Πατρέων και wifi σύνδεση στην Πλαζ» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας– Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

 

 

      Ο Πρόεδρος

                                                            του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

        Παναγιώτης Μελάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου