ΠΑΤΡΑ : Ενεργειακές Κοινότητες και Επιχειρηματικά Δάνεια στη συνεδρίαση της «Συμμαχίας για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα»Οι Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν) ως  αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, ήταν από τα θέματα που συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της «Συμμαχίας για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα», που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή  2 Μαρτίου 2018, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Ανοίγοντας τη διαδικασία ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κώστας Καρπέτας, αφού αναφέρθηκε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  εστίασε στις νέες προκλήσεις που δημιουργούνται κι εφόσον αξιοποιηθούν καλλιεργούν αναπτυξιακές προοπτικές  που είναι βέβαιο ότι θα δώσουν νέα δυναμική στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 


Για τις προοπτικές σύστασης Ενεργειακών Κοινοτήτων ενημέρωσε την Εκτελεστική Επιτροπή της «Συμμαχίας», ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Νίκος Μπαλαμπάνης. Όπως ανέφερε, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να συστήσουν Εν. Κοιν. ή να συμμετέχουν με άλλα φυσικά πρόσωπα ή ακόμα και με ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού σε Εν. Κοιν. Με τη συμμετοχή τους τα μέλη αποκομίζουν σημαντικά οφέλη, όπως  να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος και να περιορίσουν δραστικά το κόστος  ρεύματος. Επίσης, να πουλούν ή να ιδιοκαταναλώνουν ηλεκτρική και θερμική ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ, όπως από αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα, ή μονάδες βιοαερίου και βιομάζας. Έχουν ακόμη τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν στην προμήθεια ρεύματος και φυσικού αερίου,  στην εγκατάσταση συστημάτων τηλεθέρμανσης, να εφαρμόσουν συστήματα ενεργειακής διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας στις επιχειρήσεις τους κτλ.

 «Με τη δυνατότητα που δίνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη δημιουργία Εν. Κοιν. ή την συμμετοχή  σε αυτές μαζί άλλους εταίρους, ανοίγεται ένα νέο πεδίο ανάπτυξης μέσω της μείωσης του ενεργειακού κόστους και της εξοικονόμισης πόρων» ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος και πρόσθεσε:  «Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,  η οποία έχει θέση σε ύψιστη προτεραιότητα τα θέματα της Ενέργειας, θα σταθεί αρωγός και πρωταγωνιστής στην προσπάθεια εδραίωσης του θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων με διάχυση των σχετικών ωφελημάτων στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία».

Επιχειρηματικά δάνεια σε επιχειρήσεις της περιοχής από το  ΤΕΠΙΧ ΙΙ –
Συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  συμμετέχει στη σύσταση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) με 10.000.000 ευρώ,  χρήματα που αφορούν αποκλειστικά επιχειρήσεις της περιοχής.  Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολου Κατσιφάρα, το ποσό εκχωρήθηκε στο ΕΤΕΑΝ από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 του Περιφερειακού  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων της περιοχής.  
Για τις δυνατότητες χρηματοδότησης ενημέρωσε διεξοδικά τους συμμετέχοντες  ο Δημήτρης Καραβίδας, Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού- Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Οι πόροι θα διοχετευτούν μέσω δανείων και εγγυήσεων σε επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας για το ποσό των τουλάχιστον 10 εκ ευρώ, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, δεδομένου ότι ένα μέρος του δανείου θα είναι άτοκο, αφού θα καταβάλλεται στο εμπορικό τραπεζικό σύστημα μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ.
Σκοπός της σύστασης του Ταμείου είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης αυτών σε χρηματοδότηση. Ειδικότερα, στόχοι του Ταμείου είναι η ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την ίδρυση νέων καινοτόμων, εξωστρεφών και δυναμικών επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων μέσω του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού τους, την ενίσχυση της εξωστρέφειά τους και την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και λειτουργία τους, καθώς και για την ενδυνάμωση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.
Επιπλέον, στόχος του Ταμείου είναι η κατά προτεραιότητα χρηματοδοτική στήριξη επιχειρήσεων που παρουσιάζουν συνάφεια με τις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS) των Περιφερειών της Χώρας.
Οι τελικοί αποδέκτες των ενισχύσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ θα είναι, υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις και ιδίως Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όλων των τύπων των εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ κλπ) καθώς και επιχειρήσεις της ΚΑΛΟ (Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας).
Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ ενισχύεται με 384 εκ ευρώ με πόρους από τα ΠΕΠ, και το  ΕΠΑΝΕΚ.
Όπως έχει ανακοινώσει το  ΕΤΕΑΝ ΑΕ, το συνολικό ύψος των δανείων αυτών, που θα χρηματοδοτηθούν κατά 50% από το ΕΤΕΑΝ (€192 εκ.) μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και 50% από τις συνεργαζόμενες τράπεζες  (€192 εκ.) ανέρχεται σε 384 εκατ. ευρώ.
Τα δάνεια θα είναι :
  • Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης) και θα κυμαίνονται από 10.000 έως 300.000 ευρώ σε συνάρτηση με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες. Αφορά Δαπάνες αναπτυξιακού χαρακτήρα (π.χ. δαπάνες ίδρυσης, επέκτασης μίας επιχείρησης) και Δαπάνες που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης (αγορά πρώτων & βοηθητικών  υλών, αγαθών, υπηρεσιών και εμπορευμάτων, γενικά έξοδα, εργασιακό κόστος  κ.λπ.)
  • Δάνεια επενδυτικού σκοπού που θα κυμαίνονται από 10.000 έως 800.000 ευρώ με διάρκεια 5 έως 12 έτη και  με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη. Αφορά για την υλοποίηση επένδυσης που προτίθεται να πραγματοποιήσει η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων που έχουν εγκριθεί από τον Επενδυτικό Νόμο ή άλλο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης (ΕΣΠΑ κ.α.)
Στη συνεδρίαση της «Συμμαχίας» παρευρέθηκαν ως εκπρόσωποι των Φορέων – Μελών, οι Πρόδρομος Προδρομίδης (Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών – ΚΕΠΕ), Θεόδωρος Τσούμπελης και Νικολίτσα Αθανασοπούλου (Επιμελητήριο Αχαΐας), Πέτρος Μαντάς και Αντώνιος Βαβουλιώτης (Σύνδεσμος Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών - ΣΕΒΙΠΑ), Δημήτριος Τραχύλης και Άρτεμη Τονικίδου (Επιστημονικό Πάρκο Πατρών) και Γεώργιος Τελώνης (Σύνδεσμος Τουριστικών Γραφείων Δυτικής Ελλάδας).  Επίσης, τη συνεδρίαση παρακολούθησαν οι  Αθανάσιος Βασιλόπουλος (ΑΡΓΥΡΟΝΙΑ Κοιν.Σ.Επ. - Αρωγό Μέλος) και Βασίλειος Ψυχογιός (ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ Κ.Α.Λ.Ο. - Αρωγό Μέλος).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου