Πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την επίσπευση των διαδικασιών ενίσχυσης του στόλου του ΕΚΑΒ με 18 ασθενοφόρα στα Ιόνια Νησιά

Την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξης, με τίτλο «Προμήθεια 18 Ασθενοφόρων Οχημάτων τύπου Α, B και C για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» και με κωδικό ΟΠΣ 5049227 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», υπέγραψε η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

 

Επί της ουσίας πρόκειται για αλλαγή του τίτλου της Πράξης από «Προμήθεια 5 ασθενοφόρων 4Χ2 και 4 κινητών μονάδων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ

στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» σε «Προμήθεια 18 Ασθενοφόρων Οχημάτων τύπου A,B και C για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων».

 

Μ’ αυτόν τον τρόπο ικανοποιείται το αίτημα, το οποίο έγινε από το ΕΚΑΒ, σύμφωνα με το οποίο επιθυμούσε να διπλασιαστεί (σ.σ. από 9 σε 18) ο αριθμός των ασθενοφόρων οχημάτων προκειμένου να καλυφθούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι ανάγκες του σε όλα τα Ιόνια Νησιά, αλλά παράλληλα ικανοποιείται και η απαίτηση της Περιφερειάρχη και του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι η διοίκηση του ΕΚΑΒ θα προχωρήσει άμεσα τις διαγωνιστικές διαδικασίες.

 

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, ήλθε σε επαφή με τον Υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη, μεταφέροντάς του την ανάγκη μεσολάβησής του προκειμένου να δοθούν στο ΕΚΑΒ οι απαραίτητες εγγυήσεις ότι οι διαδικασίες θα «τρέξουν» άμεσα.

 

Σημειώνεται ότι το ΕΚΑΒ βάσει της κείμενης νομοθεσίας είναι ο μοναδικός αρμόδιος φορέας για όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες, οι οποίες αφορούν στην υλοποίηση της Πράξης της προμήθειας των ασθενοφόρων για τις ανάγκες του στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

 

Η εν λόγω Πράξη αφορά στην προμήθεια πέντε (5) ασθενοφόρων οχημάτων τύπου "B" 4Χ2, τεσσάρων (4) τύπου "C", πέντε (5) ασθενοφόρων οχημάτων τύπου "Α" 4Χ2 και τεσσάρων (4) ασθενοφόρων οχημάτων τύπου "Β" 4Χ4 για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στα Ιόνια Νησιά.

 

Πρόκειται για 18 οχήματα ''VAN'' κλειστού τύπου που πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προτύπων CEN EN 1789 για ασθενοφόρα τύπου "Α", ''Β'' και "C".

 

Το ασθενοφόρο τύπου "Α" και ''Β'' έχει τη δυνατότητα βασικής υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών και διακομιδής του πάσχοντος και δυνητικά (σε έκτακτες περιστάσεις) μεταφορά και υποστήριξη δύο ασθενών.

Διασφαλίζονται επιπροσθέτως οι μικρότερες δυνατές εξωτερικές διαστάσεις που καθιστούν τα οχήματα ευέλικτα στην κίνηση σε πόλεις.

 

Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίηση της Πράξης, ως ημερομηνία έναρξής της ορίζεται η 30η Ιουνίου 2022 και ως ημερομηνία λήξης η 31η Δεκεμβρίου 2023.

 

Η συνολική δαπάνη της Πράξης ανέρχεται στο ποσό του 1.376.400 €.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου